แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สอบอารมณ์ (ตอน ๒ )

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยธรรมบรรยาย วิธีสอบอารมณ์ (ตอนที่ ๒) โดย... พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ถ.เพชรเกษม ๕๔ กทม.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น