แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พระครูปลัดประจาก ให้กรรมฐาน ๑

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยธรรมบรรยาย แนะวิธีปฏิบัติวิปัสสนา ตอน ๑ โดย... พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ มีทั้งหมด ๓ ตอน (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น