แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

021 ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar021 ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๕ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/hUP7s6Obba/021_.html

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

020 ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar020 ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๕ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/8oaKHbt1ba/020_.html

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

019 การบังคับจิตระบบอื่นนอกพุทธศาสนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar019 การบังคับจิตระบบอื่นนอกพุทธศาสนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การบังคับจิตระบบอื่นนอกพุทธศาสนา อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๒ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/WZNlY7Szce/019.html

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

018 อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar018 อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๒. อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๑ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CyvaPlAxce/018_.html

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

017 อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar017 อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๑. อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๑ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/UKV_J-5fba/017_.html

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

016 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๔. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar016 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๔. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๔. อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๐ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/NBWojZDpba/016_.html

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

015 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๓ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar015 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๓ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๓ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๙ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/-0iZT1w4ba/015_.html