แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โอวาทธรรมยามเช้า จากหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ๒๖/ ๐๗/ ๕๙

ที่มา WatChomtong AjarnTong
โอวาท ธรรมจากพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ช่วงเช้า เวลา ๐๔ .๓๐ น. ช่วงเข้าพรรษา เรื่อง อย่าให้เวลาล่วงเลยเราท่านไปโดยไร้ประโยชน์ ประจำวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น