แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โอวาทธรรมจาก หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ๒๘/๐๗/๕๙

ที่มา WatChomtong AjarnTong
โอวาท ธรรมจากพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ช่วงเช้า เวลา ๐๕ . ๐๐ น. ช่วงเข้าพรรษา เรื่อง ลักษณะความไม่ประมาท ประจำวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น