แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ [เรื่องการปฏิบัติและการถ่ายทอดบอกสอน]

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620...
พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ 
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
..................................................................................
อานาปานสติ... โดยตถาคต (เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน)
https://www.youtube.com/watch?v=BpawY...
..................................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? 
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
..........................................................................
พุทธวจนเพื่อความสิ้นทุกข์ เหตุสำเร็จความปรารถนา องค์คุณแห่งการบรรลุโสดาบัน ทิฏฐิอันเป็นอริยะ ทางให้ถึงวิมุตติ ๕ ประการ อานิสงส์ ๖ ประการ อานิสงส์ ๔ ประการ "กายคตาสสติ" แค่เอาจิตอยู่ที่กาย มรรค ๘ คือกัลยาณวัตร 
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด 
https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­......................
อานาปานสติ เจริญแล้วได้อะไร อย่ามัวหลงเพลิน ความเกิด เป็นทุกข์ กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ , นั่งสมาธิต้องทำ ลมหายใจคือ , เรื่องอริยสัจ ๔ อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ , ความเพียรทางจิต ฐานะ ๕ ประการ , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้รู้ อยากให้ฟัง!!! , ลองฟังคลิปนี้!!! ก่อนตายอยู่กับลมไว้ ถ้าเราจะต้องตาย ปริญญาที่แท้จริง , อะไรคือความสุขที่แท้จริง? สิ้นนันทิ สิ้นราคะ , ละสักกายะทิฏฐิ , เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว , เราจะออกจากระบบ , สังโยชน์ ๑๐ , อนุสัยคืออะไร อวิชชาคืออะไร , สัตตานังคืออะไร ทางรอดจากนรก ผู้ว่าบุรีรัมย์พาฟังธรรมฯ คุณป้อมเล่าเรื่องอนุสาสนีฯ หลุดพ้นจากทุกข์ ฟังคำพระศาสดา
อานาปานสติและอานิสงส์ , ปุจฉา-วิสัชนา คนฆ่าตัวตาย ,วิธีแก้กรรม ดับกรรม , พึ่งตน พึ่งธรรม , เทคนิคการปล่อยวาง , เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘
เรื่องวิญญาณฐีติ ๔ อย่าง , บุคคล ๗ จำพวก
.....................................................................
ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ
https://www.youtube.com/edit?video_id...
ต้องการบรรลุธรรมในชาตินี้ ควรปฏิบัติอย่างไร!!!
https://www.youtube.com/edit?video_id...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น