แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

การเผยแผ่พุทธวจนจะสวนทางกับประเพณีนิยมที่เชื่อตามๆกันมา ควรทำอย่างไร

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมการเผยแผ่พุทธวจนจะสวนทางกับประเพณีนิยมที่เชื่อตามๆกันมา ควรทำอย่างไร
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง๑๐ ปทุมธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น