แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน- ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ #๓

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน- ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ #๓
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี้
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น