แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน_พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620
ถ่ายทอดคำสอนโดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
http://watnapp.com
http://faq.watnapp.com
http://media.watnapahpong.org
http://www.buddhakos.org
https://www.facebook.com/Buddhawajana.th
https://www.facebook.com/Buddhawajana...
https://www.facebook.com/Buddhawajana...
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
...................................................................
รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
.....................................................................
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ บรรยายธรรมงานรัก ศรัทธา ตถาคต (วันอังคาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
https://www.youtube.com/watch?v=BpawY...
อยากมาปฏิบัติธรรมที่วัดนาป่าพง ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
..................................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? 
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
..........................................................................
พุทธวจนเพื่อความสิ้นทุกข์ เหตุสำเร็จความปรารถนา องค์คุณแห่งการบรรลุโสดาบัน ทิฏฐิอันเป็นอริยะ
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด 
https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­......................
อานาปานสติ เจริญแล้วได้อะไร อย่ามัวหลงเพลิน ความเกิด เป็นทุกข์ กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ , นั่งสมาธิต้องทำ ลมหายใจคือ , เรื่องอริยสัจ ๔ อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ , ความเพียรทางจิต ฐานะ ๕ ประการ , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้รู้ อยากให้ฟัง!!! , ลองฟังคลิปนี้!!! ก่อนตายอยู่กับลมไว้ ถ้าเราจะต้องตาย ปริญญาที่แท้จริง , อะไรคือความสุขที่แท้จริง? สิ้นนันทิ สิ้นราคะ , ละสักกายะทิฏฐิ , เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว , เราจะออกจากระบบ , สังโยชน์ ๑๐ , อนุสัยคืออะไร อวิชชาคืออะไร , สัตตานังคืออะไร ทางรอดจากนรกของผู้ทุศีล
อริยสัจ ๔ อะไรคือตัวทุกข์ ช่วงปุจฉา-วิสัชนา ผู้ว่าบุรีรัมย์พาฟังธรรมฯ
คุณป้อมเล่าเรื่องอนุสาสนีฯ
หลุดพ้นจากทุกข์ ฟังคำพระศาสดา
อานาปานสติและอานิสงส์ , ปุจฉา-วิสัชนา คนฆ่าตัวตาย ,วิธีแก้กรรม ดับกรรม , พึ่งตน พึ่งธรรม , เทคนิคการปล่อยวาง , เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘

ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ ประการ เรื่องวิญญาณฐีติ ๔ อย่าง , บุคคล ๗ จำพวก
.....................................................................
ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
........................................­...............................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันพุธ_2016-06-15
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันพฤหัสบดี_2016-06-09
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันศุกร์_2016-07-15
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์­_2016-06-18
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์­_2016-06-19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น