แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน_อริยสัจ ๔, โสดาปัตติมรรค แบบสัทธานุสารี,เห็นเกิดดับมีประโยชน์อะไร ,เราเลือกเกิดได้ ฯลฯ

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม[พุทธวจน ลพบุรี ๑๖๒๐]...
รวมคลิปยอดนิยม ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ 
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
............................................................
การได้เกิดเป็นมนุษย์ควรรู้อะไรมากที่สุด?
https://www.youtube.com/watch?v=WvMZw...
พุทธวจน-วีดีโอ ยูทูป (เพลย์ลิสต์) "ศากยบุตร โอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์"
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
...............................................................
เรื่องอริยสัจ ๔, โสดาปัตติมรรค แบบสัทธานุสารี,เห็นเกิดดับมีประโยชน์อะไร ,เราเลือกเกิดได้ ฯลฯ
https://www.youtube.com/edit?video_id...
........................................................
ทางรอดจากนรกของผู้ทุศีล พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไร ? จงตั้งใจฟังคลิปนี้ !!! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5...
.............................................................
แค่ใจเรามีเจตนาระลึกถึงลมหายใจ นั่นคือการมีกายคตาสติแล้ว (การมีใจตั้งอยู่กับกาย) 
https://www.youtube.com/watch?v=7Xlm4...
................................................................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์_2016-03-26
https://www.youtube.com/watch?v=07YjH...
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
...................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น