แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

จะอธิบายอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจเรื่องภพหน้า ชาติหน้ามีจริง?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมจะอธิบายอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจเรื่องภพหน้า ชาติหน้ามีจริง?
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น