แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน_เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง และคำถามอื่นๆ[ม. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ]

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620
พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ 
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
........................................­..........................
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
........................................­............................
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
.­­­­­..................................­.................................
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร,ที่มาของพระไตรปิกฏ (ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 7/เมษยายน/2559) 
https://www.youtube.com/watch?v=jMTA4...
........................................................
อะไรคือความสุขที่แท้จริง? 
https://www.youtube.com/watch?v=WsfLn...
........................................­................................
พุทธวจนคืออะไร ทำไมต้องฟังแต่พุทธวจน ณ จ.สุโขทัย 
https://www.youtube.com/watch?v=RAOgM...
..........................................................................
เรื่องฐานะ ๕ ประการ ฯลฯ โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 
https://www.youtube.com/watch?v=p6Jjx...
........................................­­........................
ความจริงที่ต้องรู้ ๑๐ ประการ ว่าทำไมชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุท­­ธเจ้าเท่านั้น 
https://www.youtube.com/watch?v=Q29S4...
มาฝึกสมาธิ เจริญอานาปานสติ ฟังธรรมเพื่อเข้าถึงความเป็นโสดาบันในชาตินี้กันเถิด. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0E21...
........................................­­......................
ทางรอดจากนรกของผู้ทุศีล พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไร ? จงตั้งใจฟังคลิปนี้ !!! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5...
........................................­­...................
พระพุทธเจ้าคือสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลก#๑ (ยุวพุทธฯ ๒๓/ ม.ค./ ๒๕๕๔) วันหนึ่งฉันหนเดียวฯลฯ 
ลองฟังคลิปนี้!!! เพื่อพิสูจน์ปาฏิหาริย์..ฟังคำตถาคตก่อนตา­ยได้ผลแน่นอน!!! 
อยากให้ฟัง!!! หลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าสู่วิมุตติ และประเด็นธรรมอื่นๆ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ennph...
........................................­­­­............................
นั่งสมาธิต้องทำอย่างไร ได้ประโยชน์อะไร นำไปใช้เมื่อไร? 
https://www.youtube.com/watch?v=_4DOb...
........................................­.............................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันอาทิต­­­ย์_2016-04-03
https://www.youtube.com/watch?v=9NNm-...
.......................................­­­­­­­...................................­.­.­­.­.­.­....
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
....................................................
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
...................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น