แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

ความเข้าใจผิดเรื่องพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในสังคมชาวพุทธ

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น