แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน-จะแนะนำให้คนอื่นเข้าใจ เรื่องเดรัจฉานวิชาได้อย่างไร?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน-จะแนะนำให้คนอื่นเข้าใจ เรื่องเดรัจฉานวิชาได้อย่างไร?
บางส่วนจากสนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ 
หลังฉัน วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตํถิผโล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น