แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

จะตอบคำถามให้คนอื่นเข้าใจเรื่องการสวดมนต์ เรื่องการกรวดน้ำ ที่ถูกต้องตรงตามพุทธวจนควรตอบอย่างไร?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมจะตอบคำถามให้คนอื่นเข้าใจเรื่องการสวดมนต์ เรื่องการกรวดน้ำ ที่ถูกต้องตรงตามพุทธวจนควรตอบอย่างไร?
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น