แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน_ชาวพุทธที่มีศาลพระภูมิ ควรทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตรงตามคำสอนของพระศาสดา

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน_ชาวพุทธที่มีศาลพระภูมิ ควรทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตรงตามคำสอนของพระศาสดา
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง๑๐ ปทุมธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น