แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

บัวสามเหล่าตามบัญญัติพระศาสดาเป็นอย่างไรเล่า?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมบัวสามเหล่าตามบัญญัติพระศาสดาเป็นอย่างไรเล่า?
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น