แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน-ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ #๒

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน-ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ #๒
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น