แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

001 พระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar001 พระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๖ มกราคม๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/fZyYVc4gce/001__.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น