แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

019 การบังคับจิตระบบอื่นนอกพุทธศาสนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar019 การบังคับจิตระบบอื่นนอกพุทธศาสนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การบังคับจิตระบบอื่นนอกพุทธศาสนา อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๒ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/WZNlY7Szce/019.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น