แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เรียนภาวนากับหลวงพ่อปราโมทย์อย่างง่าย: ขั้นแรกรักษาศีล 5

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ถึงการมาเรี­ยนการภาวนากับหลวงพ่ออย่างง่ายๆ โดยต้องทำ 3 อย่าง ซึ่งอย่างแรกในคลิปนี้ก็คือ การรักษาศีล ( 4.01 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 30 ส.ค. 2558
https://youtu.be/Tc6FVJMEoqQ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น