แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ต้องเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรม โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้เข้าใจว่­าจะเห็นธรรมได้ก็ต้องเห็นทุกข์ก่อน ด้วยการรู้ทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าสอน ( 5.33 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 30 ส.ค. 2558
https://youtu.be/Tc6FVJMEoqQ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น