แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว

ที่มา Buddhadharm
ธรรมบรรยายประจำเสาร์
สวนโมกขพลาราม
๒๑ เมษายน ๒๕๑๓


อารัมภบท : จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะป้องกันความทุกข์แก่­ฆราวาส
เรื่องกิเลสและความทุกข์ เป็นเรื่องเดียวกันอย่างเดียวกัน
ของทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่ายบรรพชิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น