แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที



พุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รู้จักชีวิตเมื่อเข้าใจธรรมชาติ

ที่มา Buddhadharm




หัวข้อธรรมที่สำคัญ จากธรรมบรรยาย
ชุดหัวข้อธรรมสำหรับพุทธบริษัท
สวนโมกขพลาราม
11 กุมภาพันธ์ 2527

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น