แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

2559.04.03 แน่-ไม่แน่ โดยพระอาจารย์ชยสาโรธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ เรื่อง 'แน่-ไม่แน่' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น