แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

2559.05.01 งานชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ เรื่อง 'งานชีวิต' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น