แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

038 ตัวกู ซึ่งมิใช่ตัวกูของท่านเอง ที่ท่านยังไม่รู้จัก MP3

ที่มา Downmerng Ar038 ตัวกู ซึ่งมิใช่ตัวกูของท่านเอง ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง ณ.สวนโมกขพลาราม ๒๙ กันยายน๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/QDmRwZGqce/038___.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น