แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หลวงพ่อ สอบอารมณ์

ที่มา Kridsada Wongwatanyooการสอบอารมณ์
โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วันที่ 22 มิถุนายน 2559ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น