แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การส่งใจ หน้าที่ ขอบเขต 21 มิ.ย.59

ที่มา Kridsada Wongwatanyooธรรมบรรยาย สติปัฏฐาน ๔
เรื่อง การส่งใจ หน้าที่ ขอบเขต
โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วันที่ 21 มิถุนายน 2559ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น