แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กัมมัฏฐานเบื้องต้น 20 มิ.ย.59

ที่มา Kridsada Wongwatanyooธรรมบรรยาย สติปัฏฐาน ๔
เรื่อง กัมมัฏฐานเบื้องต้น
โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วันที่ 20 มิถุนายน 2559ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น