แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระครูปลัดประจาก วิธีกำหนดธาตุ ๔

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโตธรรมบรรยาย วิธีกำหนดธาตุ ๔ โดย... พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ มีทั้งหมด ๓ ตอน (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น