แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การเกิดของพระคัมภีร์ในศาสนาที่มีพระเจ้า

ที่มา Buddhadharm

การเกิดของพระคัมภีร์ในศาสนาที่มีพระเจ้า พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
สวนโมกขพลาราม
27มกราคม 2522

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น