แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

003 บรมธรรมกับความเป็นไทย ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar003 บรมธรรมกับความเป็นไทย ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) บรมธรรมกับความเป็นไทย อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 3 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/Waaq_o-mce/003___.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น