แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

009 ความลับและอุบายในอานาปานสติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar009 ความลับและอุบายในอานาปานสติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) ความลับและอุบายในอานาปานสติ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๑ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/HdrBM9G2ba/009_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น