แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

006 บรมธรรมกับธรรมชาติของจิต ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar006 บรมธรรมกับธรรมชาติของจิต ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) บรมธรรมกับธรรมชาติของจิต อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 6 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/NkRJ4adRce/006_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น