แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

005 บรมธรรมกับอธิจิตตาโยค (การพัฒนาจิต) ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar005 บรมธรรมกับอธิจิตตาโยค (การพัฒนาจิต) ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) บรมธรรมกับอธิจิตตาโยค (การพัฒนาจิต) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 5 พฤกษาคม ๒๕๑๒  MP3
https://www.4shared.com/mp3/OV8nEPT0ba/005_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น