แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

008 การฝึกจิตที่ยังไม่เจาะจงบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar008 การฝึกจิตที่ยังไม่เจาะจงบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกจิตที่ยังไม่เจาะจงบรมธรรม อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 9 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/PD9K9utSce/008_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น