แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปัญหาเกี่ยวกับปาณาติบาตระหว่างศาสนา

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
สวนโมกขพลาราม
10 กุมภาพันธ์ 2522

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น