แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

001 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1 : อานาปานสติ ขั้นที่ 1,2,3 MP3

ที่มา Downmerng Ar001 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1 : อานาปานสติ ขั้นที่ 1,2,3 โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น