แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

002 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 2 (ขั้นที่ 1,2,3,4) MP3

ที่มา Downmerng Ar002 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 2 (ขั้นที่ 1,2,3,4) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น