แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

022 เหตุแห่งการให้ทานของคนพาลและบัญฑิต จบ. โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ที่มา namo 125022 เหตุแห่งการให้ทานของคนพาลและบัญฑิต จบ.  โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
https://www.4shared.com/mp3/viiO2Do4ba/022______.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น