แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

003 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 3 ( ขั้นที่ 4 ) MP3

ที่มา Downmerng Ar003 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 3 ( ขั้นที่ 4 ) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/Egrl9A4gba/003__16___3____4__.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น