แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

08 ญาณวิปัสสนาอันละเอียด ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel08 ญาณวิปัสสนาอันละเอียด ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น