แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590124A) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590124A สวนสันติธรรม ๖๓ 24 ม.ค. 59 A
"เรา ภาวนานะ ไม่ใช่เพื่อให้ใจสว่าง ให้ใจสงบ สบายอะไรหรอก สิ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้ จุดหมายปลายทาง เพื่อให้จิตมันพ้นจากทุกข์ เข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์สิ้นเชิง นี่คือจุดหมายปลายทาง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ (590124A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น