แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590124B) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590124B สวนสันติธรรม ๖๓ 24 ม.ค. 59 B
ดู จิตแล้วเห็นธรรมได้อย่างไร - เพราะธรรมะเกิดขึ้นที่จิตเป็นจำนวนมาก กุศลเกิดที่จิตนะ ไม่เกิดที่อื่นเลย อกุศล โลภ โกรธ หลง เกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นเลย กระทั่งมรรคผลก็เกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นเ­ลย นี่คือธรรมแท้... ธรรมแท้ก็คือธรรมที่เป็นกุศล ธรรมที่เป็นอกุศล ธรรมที่พ้นไปคือมรรคผล เป็นโลกุตตรธรรม ก็ค้นพบอยู่ที่จิตนี่เอง จากจิตดวงเดียวนะ ถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งก็เข้าใจธร […]" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ (590124B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น