แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

16 การพิจารณากายให้จิตสงบ ทางสายกลางที่ตรัสรู้ ;หลวงพ่อวิริยังค์

ที่มา MrTHChannel16 การพิจารณากายให้จิตสงบ ทางสายกลางที่ตรัสรู้ ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น