แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

17 วิธีฝึกจิตให้มีพลัง ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel17 วิธีฝึกจิตให้มีพลัง ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น