แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที ๖๔ (590212B) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590212B สวนสันติธรรม ๖๔ 12 ก.พ. 59 B
"ศาสนาพุทธแท้ๆ... เป็นศาสนาของสติ ศาสนาของปัญญา ศาสนาของการพึ่งตนเอง คนส่วนใหญ่อ่อนแอ อยากให้คนอื่นช่วย... ไม่ได้คิดจะพึ่งตนเอง และก็ไม่อยากฝึกตนเองด้วย ตามใจกิเลสไปเรื่อยๆ แต่ละวันๆ เคารพผลประโยชน์ เคารพวัตถุ ไม่ได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร... ชาวพุทธที่แท้จริงต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที ๖๔ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590212B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น