แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

15 บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล สร้างคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์

ที่มา MrTHChannel15 บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล สร้างคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์ ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น