แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

004 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 4 (ขั้นที่ 4) MP3

ที่มา Downmerng Ar004 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 4 (ขั้นที่ 4) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/QenwWbRZba/004__16___4___4_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น